بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند

چون سران بالا خیانتکار بودند و از ملت می‌ترسیدند، علاج را این می‌دیدند که باید با ملت مقابله کنند. از این جهت، قوای انتظامی را، و بالاتر قوای ساواک را در مقابل ملت قرار داده بودند برای ایجاد رعب. ۱ آبان ۱۳۵۸

کما تعلمون کان فی السابق یوضع الجیش فی مواجهه دائمه مع الشعب، والسبب فی ذلک هو ان القاده الکبار کانوا خونه ویخافون الجماهیر، وان وجودهم وبقاءهم رهن المواجهه مع الشعب، ولذلک جعلوا قوی الامن والتی اشد منها بطشاً (السافاک) فی مواجهه مع الشعب لإیجاد الرعب. ۱ ذی الحجه ۱۳۹۹

You know that the army was formerly to be employed against the nation. That was because the top brass were traitors and remained fearful of nations. As they were afraid of nations, they knew the only treatment was to face the nation. Henceforth, law enforcement and SAVAK agents were placed in the face of the nation to intimidate the latter. October 23, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند
کلیدواژه:
ارتش شاهنشاهیارتش و مردمارتشرژیم پهلویامام خمینی و ارتشجنایات پهلوی