دختران انقلاب

بانوان ایران جانشان را، جوانانشان را، وقتشان را وقف اسلام کردند و اسلام را به اینجا رساندند. و مطمئن باشید که تا شماها در صحنه هستید و متعهد به اسلام هستید و جوان می‌دهید و جوان تربیت می‌کنید، این اسلام به پیش برود. ۲۲ اسفند ۱۳۶۳

ان السیّدات الإیرانیات قد بذلنَّ ارواحهنَّ وشبّانهنَّ وجعلن وقتهنَّ وقفاً علی الإسلام واوصلنَّ الإسلام إلی هذه المرحله. وکُنَّ مطمئنات إلی انکنَّ مادمتنَّ حاضرات فی الساحه وانکنَّ متعهدات بالإسلام وانکنَّ تقدّمن الشبان للإسلام فإن هذا الإسلام سیتقدّم. ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۰۵

Iranian women devoted their life, children and time to Islam and assisted Islam to such a level. Rest assured that as long as you are present at the scene and committed to Islam and raise selfless young adults, Islam will proceed to the extent that the hands of the enemies of Islam. March 13, 1985

دریافت طرح
اشتراک دختران انقلاب
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیزناننقش زنان در نهضتمشارکت زنانجایگاه و نقش زنحجاباسلام و زنانروز زن