مربی جامعه

زن مربی انسان‌هاست. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

المراه مربیّه للإنسان. سعاده وشقاء الدول رهن وجود المراه. ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹

The teacher of human beings is woman. The happiness and adversity of a country is dependent upon the existence of women. May ۱۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک مربی جامعه
کلیدواژه:
زن و خانوادهجایگاه و حقوق زنزنان و انقلاب اسلامیزنانمادرانکرامت زناسلام و زنان