آگاهی نسل جوان

نقطه روشنی که در این آخر عمر برای من امیدبخش است، همین آگاهی و بیداری نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است. ۲ مهر ۱۳۵۴

والنقطه المضیئه التی تبعث الامل فی آخر هذا العمر هی هذا الوعی وهذه الصحوه عند الشباب وحرکه المثقفین المتنامیه سریعاً. ۱۷ رمضان ۱۳۹۵

The striking point about this that gives me hope in the dusk of my life is the awareness and awakening of the young generation and the movement of the intellectuals which is growing rapidly. September ۲۴, ۱۹۷۵

دریافت طرح
اشتراک آگاهی نسل جوان
کلیدواژه:
بصیرتجوانانجوانان و بصیرتروشنفکرانامید