تلاشِ نافرجام

ای مومنین بیدار باشید. اجانب به فکر از بین بردن ایران و کشور مسلمین افتاده‌اند. جز قرآن مانعی نمی‌بینند. عمال خود را وادار کردند به هر حیله‌ای که ممکن است قرآن را از بین ببرند. غافلند قرآن با چه خونهای مقدسی و رفتن چه عزیزانی به دست مسلمین رسیده است. ۹ آذر ۱۳۴۱

ایها المومنون، احذورا وتیقّظوا، فالاجانب یتطلعون للقضاء علی ایران وعلی بلاد المسلمین، ولن یروا عقبه غیر القرآن. لقد دفعوا عملاءهم للقضاء علی القرآن بکل وسیله ممکنه، غافلین عن کم من دماء طاهره اُریقت وکم من ارواح مقدسه اُزهقت کی یصل الی ایدی المسلمین. ۲ رجب ۱۳۸۲ 

 Beware, O the faithful! The foreigners are dreaming of ruining Iran and the Muslim nation. There is no hindrance to themexcept the Qur'an. They have ordered their agents to eliminate the Qur'an in any way they can. They are unaware of the sacred blood and invaluable lives it has cost the Muslims to protect it. November 30, 1962

دریافت طرح
اشتراک تلاشِ نافرجام
کلیدواژه:
مرتضی مطهریقرآنتوطئهدشمن