مجلس ملی و اسلامی

اگر مجلس ملی و اسلامی باشد، همه این مطبوعات اصلاح خواهد شد؛ همه این ادارات تصفیه خواهد شد؛ یعنی ملت باید تصفیه کند به وسیله اشخاصی که می‌فرستد. ۲۱ تیر ۱۳۵۸

دریافت طرح
اشتراک مجلس ملی و اسلامی
کلیدواژه:
انتخاباتمجلس شورای اسلامیمطبوعات و رسانه‌هاانتخابات و مردماصلاح امور