الضجة أمريكا

إن هذه الضجة التي تثيرها أمريكا وأمثالها من الشياطين الكبار، واستنفارهم لجميع جندهم من الشياطين الصغار في الداخل والخارج، والمؤامرات التي يحيكونها، كلها نتيجة لإحساسهم بأن أيديهم لم تعد تطال ايران وثرواتها وأن مصالحهم قد تضررت، وتخوّفهم من بقاء الوضع على هذه الحال إلى الأبد. ۱۴ ذي الحجة ۱۳۹۹ ه- ق‏

این بساطی که امریکا درآورده است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد می‌زند و شیاطین را دور خودش جمع می‌کند، این برای این است که دستش کوتاه شده است. دستش از ذخایر ما؛ از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است. و ترس این را دارد که دیگر تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می‌کند. 14 آبان 1358

If we see the US, this great Satan, raising chain and bringing the devils together around him, it is because the US grip over our country and our resources curtailed. Its hands have been cut off from its vested interests and our resources. U. S. makes conspiracy because it dreads its hands would be cut off forever. November ۵, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک الضجة أمريكا
کلیدواژه: