مفسدین یریدون إیقاع الاختلاف بینکم

ترون الیوم ان هناک مفسدین یعملون فی اطراف بلدنا یریدون إیقاع الاختلاف بینکم. عندما کنتم وسط الطریق وکان حماس الثوره ملتهب فیکم، لم یکن احد یستطیع عمل ذلک. اما الیوم حیث انتهت مرحله النضال وحان الوقت لاعاده بناء واعمار ایران المدمره، برزت ایادی مرموزه تحاول إیقاع الخلاف بین فئات الشعب. ۱۸ جمادی الاول ۱۳۹۹

امروز می‌بینید که در گوشه و کنار مملکت ما، کشور ما، مفسدین دست به کارند و می‌خواهند بین شما اختلاف بیندازند. آن وقت که شما در راه بودید و گرم مبارزه، کسی نمی‌توانست رخنه کند. امروز که مبارزه به آخر رسیده است و وقت این است که ما ایران را بسازیم، دستهای مرموزی از آستین بیرون آمده است و بین اقشار ملت تفرقه می‌اندازد. ۲۷ فروردین ۱۳۵۸

Today, you see corrupt people working in our country, in our land, who wish to sow the seeds of discord among you. They could not have done it in the past, when you were on the path, busy with fighting and challenging. Today, when the challenges are over, we have to reconstruct the country; make Iran developed, secret hands are at work and they sow the seeds of discord among all strata of the people. April ۱۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک مفسدین یریدون إیقاع الاختلاف بینکم
کلیدواژه: