آغاز تربیت

اسلام قبل از اینکه ازدواج بشود، به او می‌گوید چه جور آدمی انتخاب کن. برای اینکه این شوهر و زن مبدا یک فرد یا فردها است، اسلام می‌خواهد این فرد را صالح به جامعه تحویل بدهد. ۱۰ دی ۱۳۵۷


الإسلام، فهو یحدد لکل من والدیه قبل زواجهما الشروط التی یجب توفرها فی الطرف الآخر. والسبب هو ان هذین الزوجین هما منشا ظهور فرد واحد او مجموعه من الافراد، والإسلام یرید ان یکونوا من الصالحین فی المجتمع.  ۱ صفر ۱۳۹۹


Islam aims to perfect man even before he is born, before his parents marry. Because the husband and wife are the origin of an individual or individuals and Islam wants these individuals, who are to be handed over to society, to be righteous individuals. December 31, 1978

دریافت طرح
اشتراک آغاز تربیت
کلیدواژه:
زن و خانوادهتربیت انسانتعلیم و تربیتخانوادهتربیت