در نهضت ما، مردان از زنان الهام گرفتند

شما بانوان اثبات کردید که در صف جلو هستید. شما اثبات کردید که مقدم بر مردها هستید. مردها از شما الهام گرفتند. مردهای ایران از مخدرات ایران، از بانوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند. شما در صف جلو نهضت هستید. 17 اسفند 1357

لقد اثبتن انتن ایتها السیدات بانکن رائدات، لقد اثبتن بانکن متقدمات علی الرجال. إذ ان الرجال کانوا یستلهمون تحرکهم منکن. لقد استلهم الرجال فی ایران من مخدرات ایران ومن سیداته وتعلموا منهن. والرجال فی قم ایضا استلهموا وتعلموا منکن. فانتن فی الصف الاول للثوره. ۹ ربیع الثانی ۱۳۹۹

You, women, proved that you were in the forefront; you proved that you were ahead of the men. The men derived inspiration from you. Iranian men learned a lesson and found a paradigm in the Iranian women. And the men of Qum found their paragon in you and learned a lesson from you, the women (of Qum) . You are at the forefront of this movement. 8 March 1979

دریافت طرح
اشتراک در نهضت ما، مردان از زنان الهام گرفتند
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیزناننقش زنان در نهضتمشارکت زنان