مجلس خبرگان

نمایندگان مجلس خبرگان، وکیل مردمند نه ولیّ آنها
تحت تاثیر قلم‌ها و قدم‌های بر خلاف اسلام واقع نشوید
مجلس خبرگان تقویت رهبری است
مسامحه در امر مجلس خبرگان، تقصیری جبران ناپذیر
دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‌اند
تبعیت خبرگان از هوای نفس مسبّب بزرگترین فاجعه تاریخ خواهد بود
لغزش در خبرگان باعث لغزش در جمهوری اسلامی