مجلس خبرگان

تحت تاثیر قلم‌ها و قدم‌های بر خلاف اسلام واقع نشوید
دستور برگزاری اولین انتخابات
مجلس خبرگان تقویت رهبری است
همه باید در صحنه باشند
نام‌نویسی برای علما تکلیف است
مسامحه در امر مجلس خبرگان، تقصیری جبران ناپذیر
این مجلس پشتوانه کشور است، از آن می‌ترسند
در انتخاب خبرگان آزاد هستید
از تکالیف بزرگ الهی
به صندوق‌ها هجوم ببرید
خسارت جبران‌ناپذیر در صورت مسامحه
جلوی آسیب به کشور را بگیرید
دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‌اند
تبعیت خبرگان از هوای نفس مسبّب بزرگترین فاجعه تاریخ خواهد بود
محل مجلس خبرگان
علاقمندان به اسلام به آن چشم دوخته‌اند
در راس همه مسئولیت‌ها
لغزش در خبرگان باعث لغزش در جمهوری اسلامی
نمی‌خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم
منتخب این مجلس، منتخب ملت است