ذلت

محتاج بودن دولت به خارج در هر موردی
پیامدهای منفی قرضه دلار
فروختن استقلال کشور در قبال دریافت وام
وجود پولهای ما در بانک های خارجی به اسم او و اتباع و عشیره اش
سستی در دفاع جایز نیست