دولت های منطقه

دولت های اسلامی منشا گرفتاری مسلمین
قیام مردم باعث جلوگیری اسرائیل از شرارت