پیروزی

مسجد، سنگر الهی و بسیج مردم
توصیه به زائران خانه خدا در کورد اسرائیل و آمریکا
در جنگ عدد مطرح نیست قدرت فکری انسان مطرح است
روحیه شهادت طلبی، عامل پیروزی
ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
تشویق مردم برای حضور در جبهه ها
تفاوت جنور طاغوت با جنود اسلام
همراهی جنود غیبیه پشتیبان شماست
باقی ماندن بر عهد با اسلام
ایجاد اطمینان به پیروزی
رضای الهی همراه رزمندگان
شهادت برای دفاع از حق
دوری از غرور و کم شمردن دشمن
پرهیز از آفت پیروزی
وحدت کلمه بین شیعه و سنی
تقدیر از ملت و قوای مسلح در جنگ