نهضت اسلامی

نهضت ما به پیروی از نهضت حسینی بود
دژ محکم کشور
نهضت ایران، الگوی ملتهای مستضعف
برنامه اسلام و دولت اسلامی، برادری و برابری
مقاومت مردانه در برابر مشکلات‌
بیخود کوشش نکنید!