وحدت نیروهای مسلح

فرمان امام در مورد هماهنگی نیروهای مسلح
ایجاد اختلاف توسط دشمن
مراقبت از تفرقه افکنان
تفرقه افکنان، مامورین دشمن
نصیحت تفرقه افکنان
وحدت در مقابل دشمن
تفرقه افکنی بین قوای مسلح
وحدت نیروها در دفاع از کشور
مظلومیت ارتش و سپاه در جنگ