کویت

ممانعتاز حضور امام خمینی
عدم اجازه پرواز
جلوگیری از ورود امام
اقامت در فرانسه
دلایل هجرت امام از عراق به کویت
محافظت از حرکت امام به سوریه
هجرت به فرانسه بدون فکر قبلی
مصاحبه در فرانسه و رفع ابهامات تبلیغاتی
پناه بردن به امریکا