سپاه، وحدت و حرکت سیاسی

ضرورت وحدت و اتحاد
وحدت و دوستی با یکدیگر
لزوم اطاعت پذیری و نظم در امور
پرهیز از هرج و مرج و خود رایی
لزوم هماهنگی
ضرورت انضباط پاسداری و اطاعت از فرمانده
اطاعت از فرمانده منصوب شده
اطاعت از ما فوق
رعایت اخلاق اسلامی در روابط فی ما بین
ایجاد اختلاف توسط دشمن
مراقبت از تفرقه افکنان
افتراق نیروهای مسلح، توطئه دشمن
مبارزه با تفرقه افکنان
ممانعت از رخنه توطئه گران
رعایت نظم برای حفظ چهره سپاه
ضرورت تفاهم
حفظ اتحاد ارتش و سپاه
لزوم نظم و قاعده برای خدا
لزوم حفظ اتحاد و انسجام
پرهیز از تفرقه به خاطر خداوند
حفظ نظم و سلسله مراتب برای خدا
پرهیز از گروه گرایی
پرهیز از اختلاف
ممانعت از ورود جهات سیاسی
پرهیز سپاهی ها از دسته بندی سیاسی
تقاضای حفظ وحدت
هماهنگی فرماندهان با نماینده امام