اسلام مستضعفان و محرومان

اجرای عدالت اجتماعی
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
به جیب زدن پول های دولت
ایجاد عدالت اجتماعی از سوی دولت