جرائم

مصادره با حکم شرع
مصادره بر خلاف موازین اسلام، ممنوع