قوای مسلح و مردم

ملت باید قدردان قوای مسلحِ از جان گذشته باشند