قوای مسلح و دفاع مقدس

پیروزی ایمان بر شمشیر
تقدیر از ارتش و سپاه و بسیج
تقویت جبهه و قوای مسلح
قدرت دفاع قوای مسلح
در جنگ عدد مطرح نیست قدرت فکری انسان مطرح است
روحیه شهادت طلبی، عامل پیروزی
چه بکشید چه کشته شوید، به بهشت می روید
تایید سنگربندی رزمندگان
پاسخ به تلگراف آقای انگجی
پاسخ به تلگراف روحانیون اهل سنت
تفاوت قوای مسلح ایران با عراق
عمل به قواعد اسلام در جنگ
توانمندی ارتش در جنگ
هشدار به ارتش عراق
پایبندی به تکالیف اسلام در جنگ
حضور مسئولین در جبهه ها
فداکاری ارتش و سربازان
همدلی ملت با ارتش
تشویق مردم برای حضور در جبهه ها
ایجاد اختلاف توسط دشمن
مراقبت از تفرقه افکنان
ممانعت از نفوذ ضد انقلاب در جبهه
پرهیز دولتمردان از دلسرد کردن رزمندگان
تفرقه افکنان، مامورین دشمن
عدم اختلاف ارتش و روحانیت
پیوند روحانیت و قوای مسلح
تعهد به اسلام در جنگ
استقامت ارتش در دفاع از کشور
فراموش نکردن جنگ
تعقیب جربانات ضد انقلاب توسط رزمندگان
توصیه به مجلس و دولتمردان به عدم تضعیف جنگ
استقبال مردم از جبهه ها
تفاوت جنور طاغوت با جنود اسلام
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
تشدید فعالیتهای دفاعی
عملیات اعجاز آمیز رزمندگان
رزمندگان بنیان مرصوص هستند
سکوت مرگبار رسانه های استکباری
هجوم صدام و مقاومت ملت ایران
دوری از غرور و کم شمردن دشمن
دفاع برای تحقق آرمانها
بذل جان در راه خدا
رزمندگان و بذل جان
اعتقاد به اخلاق معنوی در رزم
معجزه آسا بودن پیروزی فتح المبین
برخورداری مجاهدین از قدرت غیبی
پرهیز از آفت پیروزی
سپاه پاسداران رکن بزرگ جنگ
اهمیت روز پاسدار
ایستادگی و آمادگی ارتش در جنگ
رعایت اخلاق در شهرها
تعهد ما به اسلام، مانع پاسخ مشابه
معنویت سربازان در جبهه ها
ملت و قوای مسلح مدافعند
مسئولیت فرماندهان در حفظ وحدت
تقدیر از ملت و قوای مسلح در جنگ
پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ
تفاوت لبیکها
تنبیه متجاوز
پرهیز از صدمه رسانی به مردم عراق
رزم رزمندگان، امر عبادی
تقدیر از سپاه و بنیاد شهید
پرهیز قوای مسلح از هواهی نفسانی
تناقض در تبلیغات نشانگر شکست دشمن
سنگر رزمندگان، مراکز عرفان
فراموش نکردن نصرت حق
مهلت ندادن به دشمن در جنگ
تقدیر از شرکت رزمندگان در جنگ
سپاه پاسداران، سپر حوادث کشور