محمدرضا شاه پهلوی

تشریفات جشن شاهنشاهی علی رغم گرفتاری و مصیبت مردم
انتقال ثروت های مملکت به بانک های خارجی
شاه؛ منشاء بدبختی های کشور و مردم
وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی
بهترین نوکر شرق و غرب
از بین رفتن اقتصاد و صنعت و کشاورزی در زمان شاه
ملت جلوی فرار غارتگران را بگیرند
بی مانند بودن ایران در مقاومت
فساد و ویرانی دولت به اسم اصلاح و ترقی
بردن همه چیز دولت
به هم ریختگی اقتصاد
ماموریت در خراب کردن اقتصاد
از بین بردن تمامی اقتصاد مملکت به دست شاه و پدرش
این مملکت مال شماست
جمع کردن جواهرات توسط شاه و بیرون کردن آن از کشور
دزدیهایشان را کردند و رفتند و قرض ها را به بانک ها گذاشتند
عقب ماندگی فرهنگ و سالم نبودن اقتصاد
از بین بردن اقتصاد ایران
شاه تا توانست انتقامِ آمریکا را از اسلام و مسلمین گرفت