محمدرضا شاه پهلوی

شاه تا توانست انتقامِ آمریکا را از اسلام و مسلمین گرفت