محمدرضا شاه پهلوی

وابسته بودن اصل و اساس حکومت پهلوی
بهترین نوکر شرق و غرب
شاه تا توانست انتقامِ آمریکا را از اسلام و مسلمین گرفت