نهضت آزادی

مخالفت با سیاست گام به گام
مخالفت با سیاست آشتی ملی گرایان
مخالفت با مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی
ائتلاف با منافقان
توصیه به اصلاح خود
نصیحت به نهضت آزادی برای جدایی از جبهه ملی
نصیحت به انجام توبه
توصیه به جدا کردن حساب خود با منافقین
لزوم احتراز از آمریکا و سرمایه داری
لزوم مشخص نمودن تکلیف با مفسدین
طرافداری جدی وابستگی کشور به آمریکا
عدم صلاحیت برای امور دولتی
عدم آشنایی با فقه اسلامی و دخالت در آن
لزوم برخورد قاطعانه با نهضت آزادی
اشتباه بودن تصدی پستها در اول انقلاب
عدم جواز ورود به حکومت