اصلاحات ارضی

از بین‌بردن زراعت به اسم اصلاح ارضی
وابستگی اقتصادی
فلج شدن زراعت و رواج حاشیه نشینی