نقش مردم

تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
مردم عوض شده اند
حکومت مردمی
تغییر مجلس از شاهنشاهی به اسلامی
همگامی ملت و دولت
سلاح معنوی
اسلام خواهی ملت
ایستادگی مردم با نثار خون
استقبال مردم از جبهه ها
امادگی خدمت به اسلام
علما و دعوت مردم به حضور در صحنه
حق مردم بر مطبوعات
دفاع از اسلام