مفهوم مستضعف و مستکبر

مبارزه پیغمبر با قدرتمندان حجاز
قیام حضرت موسی بر ضد فرعون
قیام طبقه محروم در برابر رژیم شاهنشاهی
ابرقدرتها ما را ضعیف و هیچ انگاشته‌اند
معنای اعم استکبار
رابطه آزادی با استکبار و استضعاف
تجاوز و تعدی دولتها به ملتها
طبقه مومن در مقابل قدرتهای فرعونی
قیام حضرت ابراهیم در مقابل نمرود
قضیه استضعاف
بیماری روحی مستکبران
خود‌محوری بشر
محرومان انقلابی و کاخ‌نشینان پوسیده
خودباختگی و احساس ناتوانی
جبهه‌گیری مظلومان جهان درمقابل برنامه‌های فرعونی