روز جهانی قدس

اسرائیل؛ دشمن بشریت. روز قدس روز اعلام این مطلب است
روز قدس روز اسلام است
روز قدس، روز حیات اسلام است
«روز قدس» یک روز جهانی و روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است
روز قدس روزی است که منافقین از متعهدین متمایز خواهند شد
روز قدس روزی است که باید ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین
روز قدس روزی است که باید همت کنید و همت کنیم که قدس را نجات بدهیم
روز قدس روز هشدار به روشنفکران و سرسپردگان آمریکایی
روز قدس روز هشدار به ابر قدرت ها
روز قدس روز اعلام اینست که مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همه اقطار عالَم
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است
روز قدس روز جدایی حق از باطل