انسان

در فلسفه ثابت است ماورای این طبیعت در انسان هست