روابط بین الملل

حفظ استقلال، مرز روابط بین الملل
استقلال و خودکفایی در انزوای از قدرتها