بانکداری

ساختن بازار برای اربابان به اسم انقلاب سفید
چنین مسئله ای (بستن بانک ها) نبوده است
تاسیس بانک های بدون بهره
ما بهره بانکی را جایز نمی دانیم
بهره بانک حرام است باید نظام دیگری درست شود
ربا در اسلام حرام است
ضرورت ایجاد تحول در بانک ها
سیستم بانکی باید متحول بشود
ضرورت تحول در همه جا من جمله بانک ها
تحول بانک ها از صورت طاغوتی به صورت اسلامی
کسی که ربا بگیرد جنگ با خدا می کند
برچیده شدن بانک ها در صورت اسلامی نشدن
بهره پول بانک خلاف انصاف و انسانیت و بدترین انواع استثمار است
تحول در بانک ها به صورتی که شبیه یک مسجد باشد
درست کردن بانک ها توسط کارمندان بانک ها
تفاهم برای از میان برداشتن مشکلات بانک ها
رباخواری مخالف نظام اسلام است
قرض الحسنه بانک از اعمال بسیار خوب و بهتر از دادن پول به طور مجانی است
به همان اندازه که قرض به ربا محکوم است قرض به حسنه مطلوب است
اگر کسی صدقه بدهد و منت بگذارد مطرود است
پول های مردم امانت است نزد صندوق های قرض الحسنه
کم شدن فعالیت با رواج ربا
تطبیق مسائل بانک با اسلام
اگر ربا در بانک ها حذف نشود جمهوری ما اسلامی نیست
گناه یک درهم ربا بیشتر از هفتاد بار زنا با محارم است
چاپ عکس شهید مدرس روی اولین اسکناس جمهوری اسلامی از سوی بانک