صنعت

ملی کردن صنعت
صنعت ملی و مستقل که در اقتصاد مملکت ادغام شده باشد
ضبط ثروت های به ناحق تصرف شده
صنعتی کردن کشور
توسعه مونتاژ و وابسته کردن دولت به اجنبی
صنایع مونتاژ نامناسب است
سیاست تامین تکنولوژی
ما با صنعت مخالف نیستیم
کوشش برای استقلال صنعتی
توسعه و تکامل صنایع