قانون

احترام به آرای عمومی
حکومت قانون
جمهوری اسلامی، نظام بر پایه خواست مردم
نمایندگان مجلس خبرگان، وکیل مردمند نه ولیّ آنها
قانون الهی
همه باید تابع قانون باشیم
انقلاب غیر از هرج و مرج است
تمام امور، بر طبق ضوابط
مقابله با قانون شکنان
حاکمیت قانون
جایگاه قانون در جامعه