شورای نگهبان

واگذاری تایید صلاحیت انتخابات اول ریاست جمهوری به مردم
نگهبانى از اسلام و احكام مترقى آن
خدا را در نظر بگيريد
فقهای شورای نگهبان را بزرگ کرده‌ام
ملاحظه ضرورات كشور
بايد به حكم خدا عمل كنيم
معصوم نيستيم
تضعيف و توهين به شوراى نگهبان
سعى كنيد نگويند مى‌خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد
حفظ شورا به دست خود شوراست
وظيفه بسيار مقدس و مهم
همیشه بیدار و هوشیار
احتياط برای حفظ حيثيت جمهورى اسلامى
نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيريها
طوری کار کنید که اسلام متهم به ناتوانی در اداره جهان نشود