حزب توده

ارتباط با دستگاه شاه
هوشیاری و شناخت عوامل نفاق به وسیله دانشجویان
عدم اجازه ورود به حکومت اسلامی
منفور بودن در ایران
اختلال کمونیستها و توده ایها در کار کشاورزان
نقش انگلیس در تاسیس حزب
سلیمان میرزا، موسس حزب
دستگیری سران حزب
اعتراض شوروی به دستگیری اعضای حزب
محاکمه به خاطر توطئه و جاسوسی
جاسوسی حزب برای شوروی