سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

ترس از اسلام
خرابکاری به نفع آمریکا
وابستگی به آمریکا و صهیونیسم
تبلیغات سوء نسبت به حبس خیانتکاران
لزوم برخورد با گروهکهای مدعی خلق
عدم حمایت از تصرف لانه جاسوسی
فساد فی الارض و خرابکاری