سینما

اگر یک سینمای اخلاقی باشد و علمی باشد، چه کسی جلویش را می‌گیرد؟
یک راه تربیتی است
سینمای مربّی
به دنبال سینمای آموزنده
با استعمار مخالفیم نه سینما
سینما باید در خدمت مردم باشد
مرکز آموزش
لزوم اداره صحیح دستگاههای سمعی و بصری‌
سینما، دستگاه آموزشی
سینما، جایی برای آموزش و پرورش
سینمایی که باید مربّی باشد، جوانان را از ما می‌گرفت
باید مربّی باشد
سینما باید دارالتبلیغ باشد
با تعطیلی فکر و اندیشه مخالفیم
راهی برای انحراف اذهان بود
سینما آموزنده است
باید زحمت بکشیم