سیاست خارجی

استقلال، آزادی و منافع ملی
فرقی بین ابرقدرت‌ها و غیر آنها نیست
سیاستی مستقل و آزاد خواهیم داشت
مبنای سیاست ما، حفظ آزادی و استقلال کشور و احترام متقابل
احترام نه استعمار
روابط دوستانه، با حفظ استقلال
مبنا، احترام متقابل است
بی‌طرفیم، نه به غرب و شرق
دخالت نکنند، روابط حسنه خواهیم داشت
به دنبال استقلال و آزادی ملت هستیم
مبادلات اقتصادی نباید اهرم فشار سیاسی باشد
رابطه دوستانه با افغانستان
هیچ‌گاه به حقوق سایر ملت‌ها تجاوز نمی‌کنیم
با رعایت اصول، از هیچ رابطه‌ای مضایقه نداریم
احترام متقابل، اصل اساسی
به دنبال قطع وابستگی هستیم
به دنبال قطع وابستگی هستیم
همه ملت با این سیاست موافقند
رابطه متقابل، نه تحمیل و نوکری
برای نوکری پیش‌قدم نمی‌شویم
سازمان‌های بین‌المللی، سرنیزه‌دار هستند
وابستگی به شرق و غرب، مایه تباهی کشور
مسئول سیاست خارجی دفاعی
بوسیله اخلاق، اسلام را صادر کنید
این غلط است که اگر مثل آنها نباشیم تحقیر می‌شویم!
دست برادری برای اخراج اسرائیل
در مقابل مخالفین اسلام ایستاده‌ایم
آرزوی دیرینه ملت ایران
تباهی، نتیجه وابستگی
امروز هم ملّت عراق برادر ماست
مجلس، بازوی مقابله با سیاستهای غرب
مجلس از کارشناسان دعوت کند
درصدد گسترش نفوذ اسلامیم
سیاست ما کینه‌توزی نیست، غرب به دنبال لکه‌دار کردن شرافت ماست
برای همیشه پناه مسلمانان آزاده‌ایم