تحول روحی جوانان

تحول عظیم روحی از حیث شناخت وعمل
نهضت مقدس اسلامی باعث تحول در بین مردم
تحول روحی-معنوی
تحول روحی در نهضت
تحول همه جانبه
تحول از خوف به شجاعت
اهمیت تحولات روحی و انسانی
امیدواری نسبت به تحول روحی جامعه از طاغوت به اسلام
پیشرفت ملت مرهون تحول در نفوس
حس تعاون و خدمت
پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا
انقلاب روحی - معنوی در جوانان
سلاح معنوی
تحول جامعه به سمت اسلام به فضل الهی
آگاهی و تحول مردم تنها راه علاج
تحول انسان طاغوتی به انسان انقلابی
تحول جوانان از مفاسد به معابد
تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی