رسانه های بیگانه

اعوجاج در تبلیغات دشمن
تهمت تجاوز ایران به ملتها
تخریب روحیه ارتش
نفی ارتباط با اسرائیل
حمله به ملت مظلوم ایران با قلمهای تبلیغاتی
اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل
کمک تبلیغاتی به صدام
اتهام توحش به ایران
اغوای صدام
سکوت در برابر پیروزیهای ایران
مغشوش جلوه دادن اخبار فتوحات
همنوایی مطرودین با بوقهای تبلیغاتی
توصیه به روشنگری بلاد مختلف در مورد جنگ
تبلیغات مضر علیه ایران
نفی نسبت ایران با اسرائیل
شایعه خرید اسلحه از اسرائیل
تبلیغ صلح طلبی صدام
عقب نشینی خواندن شکست صدام
سکوت مرگبار رسانه های استکباری
طرفداری رسانه ها از صدام
اتهام توسعه طلبی ایران
مخالفت رسانه ها با اسلام
تبلیغ رسانه های گروهی علیه ایران
دروغپردازیهای رسانه های خارجی
انحراف اذهان عمومی
ادعای به خطر افتادن منطقه
بی انصافی رسانه های دشمنان
اتهام سرکوب همسایگان ایران
تبلیغ خستگی ملت از جنگ
انکار اخبار پیروزیهای ایران
تفرقه افکنی بین قوای مسلح
تبلیغات وسیع علیه ایران
تبلیغ دروغهای شاخدار
تبلیغات همه جانبه دشمن
سکوت در مقابل جنایات صدام
تبلیغات دامنه دار بر ضد ایران
حمایت تبلیغاتی از صدام
محکومیت مظلومان توسط حقوق بشر
تبلیغ صلح طلبی صدام
صحنه سازی دروغین از تلفات ایران
تبلیغات دروغین ضد اسلام و ایران
تناقض در تبلیغات نشانگر شکست دشمن
حجم تبلیغات دشمن، به انداره شکست دشمن
تبلیغات ضد ایرانی ابرقدرتها
بزرگ نمایی صدام
قدرتمند نشان دادن صدام
تبلیغ خستگی مردم از جنگ
اتهام به خطر افتادن منافع منطقه
اتهام تروریست بودن ایران
تبلیغ پیروزی دروغین عراق
اتهام رسانه های گروهی به ایران
گوش ندادن به تبلیغات دشمن
جنگ طلب معرفی کردن ایران