دفاع

پیروزی ایمان بر شمشیر
نقش بسیج در دفاع از مرزها
دعوت مردم عراق به قیام
دفاع می کنیم، نه حمله
دفاع در مقابل آمریکا
دعوت مردم عراق به دفاع از حیثیت اسلام
دفاع واجب است
جنگ با اسلحه ایمان
ما مدافعیم
دفاع در برابر تجاوز
دفاع از خود و نجات عراق
پاسخ ایران به تجاوز عراق کوبنده است
دفاع از اسلام بر حسب حکم خدا
ادعای واهی صدام برای توجیه تجاوز
نقش کنفرانس طائف در تجاوز عراق
ما مدافع اسلامیم
اثبات مجرم بودن صدام
وجوب دفع شر از سر مسلمانها
تن دادن به ظلم حرام است
دفاع از اسلام تا آخرین نفر
جنگ دفاعی تکلیف است
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
تادیب تجاوزگر
ما به فریضه دفاع عمل کرده ایم
دفاع برای تحقق آرمانها
عقلانی بودن دفاع
لزوم افشای تجاوز عراق برای دنیا
ادعای به خطر افتادن منطقه
بیرون راندن عراق تدافعی است
عدم تمایل ما به تصاحب عراق
ناگزیر به دفاع هستیم
وارد شدن به عراق برای اتمام دفاع
ضرورت دفاع در برابر دشمن
جنگ با سلاح الله اکبر
ما مکلف به اخراج متجاوزیم
لزوم اتحاد مسلمانان
اتهام سرکوب همسایگان ایران
متجاوز نبودن ایران در جنگ
صدام مخالف اسلام است
مقابله با متجاوز به حکم قرآن
ملت و قوای مسلح مدافعند
ورود به خاک عراق تجاوز نیست
وحدت نیروها در دفاع از کشور
دفاع برای کوتاهی دست دشمن
سستی در دفاع جایز نیست
دفاع تا تسلیم متجاوز
ممانعت از حیات متجاوز
دفاع تا سقوط حزب بعث عراق
پیشروی در عراق برای دفاع
بسیج و حمایت از جبهه ها
دفاع تا عدم فرصت به متجاوز
ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم
تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی
دفاع تا تنبیه متجاوز
دفاع برای اطاعت امر خدا
ما مدافع اسلام هستیم
دفاع مشروع حق ماست
با صدام دست دوستی نمی دهیم
جنگ دفاعی
اتهام به خطر افتادن منافع منطقه
ما در دفاع تنها هستیم
دفاع از حیثیت اسلام
عدم حضور اشکالتراشان در جنگ
پاسخ به شبهات مخالفان جنگ
تصرف فاو برای دفع شرارتها
جنگ تا برچیدن حزب عفلقی
دفاع از فرزندان واقعی فلسطین اسلامی در مقابل اسرائیل
بی گناهی ایران در جنگ
شروع کننده جنگ نبودیم