تولید ملی

چرا خود تولیدکننده نباشیم؟
همه گرفتاری ما از همین است...
واردات، افتخاری برای پهلوی
تولید داخلی ناقص، بهتر از دست دراز کردن پیش دشمنان است
دست دراز کردن پیش دشمن موجب سرشکستگی است
وابستگی در ارزاق یعنی ضربه به نهضت
وابستگی اقتصادی مُوَلِّد همه جور وابستگی
سستی نکنید
باید همه دست به دست هم دهند
چرا اینگونه‌ایم؟
ما باید وابسته نباشیم
باید اراده کنیم
موضوعی زمان بر است
نه به تفکر واردات محور!
می‌توانیم مستغنی باشیم
جوانهای ما اثبات کرده‌اند که می‌توانند
حرکت به سمت خودکفایی
باید همت کنید
با دست درازکردن پیش دیگران، شکوفایی ممکن نیست
به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند
باید که قیام کنید
بدون کالای خارجی هم می‌شود...
با خرید این کالاها به جنایتکاران کمک می‌کنید
یا رفاه و مصرف‌گرایی یا تحمل سختی و استقلال