لزوم رعایت حقوق بشر دوستانه در مورد اسرا

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
۱۷ مرداد ۱۳۶۱/ ۱۸ شوال ۱۴۰۲
حقوق بین الملل,
لزوم رعایت حقوق بشر دوستانه در مورد اسرا

وقتی که اسرا را می‌گیرید، اسرای مجروح را می‌گیرید یا اسرای سالم را می‌گیرید، توجه بکنید که اینها اسیر شما هستند، اینها امروز تحت سلطه شما هستند و شما با اسرا باید رفتارتان رفتار بسیار اسلامی و انسانی باشد.