مقصد اسلامی در مقابل ملی گرایی

سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (خطر روشنفکر مآبها)
۲ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹
جبهه ملی,
مقصد اسلامی در مقابل ملی گرایی

اینهایی که می‌بینید که اجتناب از این دارند، حتماً باید اسم دیگری روی آن باشد، اسلام نباشد هر چه می‌خواهد باشد، اینها سرپوش می‌خواهند بگذارند روی مقاصد خودشان؛ آن مقاصدی که بر خلاف مسیر ماست، با اسم یک نفری که ملی است. مسیر ما مسیر نفت‌ نیست؛ نفت پیش ما مطرح نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست. این اشتباه است. ما اسلام را می‌خواهیم اسلام که آمد نفت هم مال خودمان می‌شود. مقصد ما اسلام است. مقصد ما نفت نیست تا اگر یک نفر نفت را ملی کرده، اسلام را کنار بگذاریم برای او سینه بزنیم.