تعریف استقلال فکری

بیانات در جمع کارکنان سازمان صدا و سیما (نقش رادیو و تلویزیون)
۲۸ تیر ۱۳۵۸/ ۲۴ شعبان ۱۳۹۹
استقلال, غربزدگی,
تعریف استقلال فکری

ما باید استقلال فکری داشته باشیم. ما باید پیوند فکریمان را از غرب جدا کنیم. اگر بخواهیم خودمان زندگی بکنیم، خودمان مستقل باشیم، پیوند به آنجا نداشته باشیم. باید استقلال فکری پیدا بکنیم، استقلال فکری به این است که هیچ چیزمان مربوط به آنها نباشد. همه چیزمان مستقل باشد. افکارمان مستقل باشد. رادیویمان مستقل باشد. تلویزیونمان مستقل باشد. سینمایمان مستقل. جدا بشود از آن مسائل غربی، خودمان علی حده برای خودمان یک زندگی داشته باشیم. نترسید از اینکه به شما بگویند «کهنه‌پرست» نترسید از اینکه یک روزنامه‌نویسی یا یک مقاله‌نویسی- که نمی‌دانم چه حالی در او هست، چه فکری می‌کند- انتقاد بکند. از انتقاد نترسید. اینها انتقاد می‌کنند.