دستور تشکیل

حکم تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان‌
۱۵ بهمن ۱۳۵۷/ ۶ ربیع الاول ۱۳۹۹
مجلس خبرگان قانون اساسی,
دستور تشکیل

جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.