کجای دنیا اینطور است؟

سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران (ویژگیهای انقلاب اسلامی)
۱۴ دی ۱۳۵۸/ ۱۵ صفر ۱۴۰۰
مجلس خبرگان قانون اساسی,
کجای دنیا اینطور است؟

یک ملتی که همه ایستادند رای به یک قانونی دادند، مخالفت می‌کنند، می‌گویند که این دموکراسی نیست. دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان [را] دست بگیرند؟ کجای دنیا این قدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی، دو دفعه مردم رای بدهند. کجای دنیا شما دارید که برای یک قانون دو دفعه رای بدهند. یک دفعه رای بدهند به اشخاص خبرگانی که بیایند این را ببینند و [بررسی‌] بکنند. یک دفعه دیگر هم، همه‌شان رای بدهند به خود آن قانون. باز هم آقایان می‌گویند این محلِ اشکال است. خوب ملت یک چیزی را که خواسته، شما اگر بگویید محل اشکال است، شما می‌خواهید تحمیل کنید. شما دیکتاتور هستی که می‌خواهی تحمیل کنی. قضیه هم این نیست که حالا اینها دلشان می‌خواهد یک مجلس کذایی باشد، و یک مثلًا رژیم‌ کذایی. قضیه این است، از این رژیم که به دست خود ملت و با اسلامیت پیش بیاید می‌ترسند.