کارهایتان را با شرع تطبیق دهید

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
۱۷ مرداد ۱۳۶۱/ ۱۸ شوال ۱۴۰۲
کارگزاران نظام اسلامی,
کارهایتان را با شرع تطبیق دهید

من به همه کسانی که در این کشور الآن مشغول یک خدمت هستند، عرض می‌کنم که توجه داشته باشید که آبروی جمهوری اسلامی که آبروی اسلام است، حفظ کنید.
جمهوری اسلامی امروز آبرویش بسته است به آبروی متصدیان امر، و هر کس در هر مقامی که هست مسئولیت به اندازه حجم آن مقام دارد. حجم مسئولیت به اندازه حجم مقامی است که شخصیتها دارند یا گروهها دارند. و توجه کنید که مبادا- خدای نخواسته- کارهایی از شما، از گروههایی که در این کشور خدمت می‌کنند، سر بزند که با جمهوری اسلامی سازش نداشته باشد. باید کارها را تطبیق بدهید با اسلام و با جمهوری اسلامی. اگر- فی المَثَل- شما در هر مقامی که هستید، از مقام ریاست جمهور تا بیاید به آنجایی که به مردم عادی منتهی می‌شود و افرادی که در این دستگاهها مشغول خدمت هستند، از آن کارمند کوچک و آن کسی که دَمِ در برای پذیرش اشخاص گماشته شده‌اند تا آن مقام بالایی که باید رسیدگی به امور مسلمین بکند، همه آنها مسئول هستند. کجروی‌ها در محضر خداست و راست رویها هم در محضر اوست. ما باید [در] فکر این باشیم که این کارهایی که به عهده ما قرار داده شده است، این کارها را طوری انجام بدهیم که مرضی خدای تبارک و تعالی باشد. و ما اگر اینجا بتوانیم از مسئولیت مقامات اینجا یک وقت شانه تهی کنیم یا کاری بکنیم که آنها توجه نکنند، ملائکه الله هستند و ثبت می‌کنند و یک روزی سوال می‌شود از ما.