قبل از رفتن سر صندوق، منتخبین را با تحقیق انتخاب کنید

پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۲۱ اسفند ۱۳۵۸/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰
انتخابات و مردم,
قبل از رفتن سر صندوق، منتخبین را با تحقیق انتخاب کنید

 من در اين مرحله حساس ايران‌ساز، چشم اميدم به شما ملت بزرگ است؛ و انتظار روز موعود را مى‌كشم كه ملت عزيز با همت والاى خود، پيروزى نهايى را به دست آورد. اخيراً لازم است مطلب مهم ديگر را تذكر دهم تا با مراعات آن از هر گونه تقلب اشخاص فاسد جلوگيرى شود. لازم است در تهران كه بايد به سى نفر رأى داد و در شهرستانهايى كه چند نفر مورد انتخاب است، انتخاب كنندگان قبل از رفتن به سر صندوق انتخابات، منتخبين خود را با تحقيق و دقت كامل روى يك ورقه بنويسند كه در وقت رأى دادن، با ذهن حاضر رأى بدهند. و لازم است كه خودشان مستقيماً رأى خود را به‌ صندوق بيندازند و به احدى اعتماد نكنند كه فرصت طلبان در كمينند. كسانى كه سواد نوشتن ندارند، قبلًا به شخص مطمئنى مراجعه كنند و منتخبين خود را به او بگويند تا در ورقه بنويسند؛ پس از آن ورقه را به يكى- دو نفر مورد اطمينان بدهند بخواند كه اشتباهى رخ ندهد و از خيانت و تقلب مصون باشد. لازم است از اوراقى كه ديگران به آنان مى‌دهند، جداً اجتناب كنند.