من خودم رایم "جمهوری اسلامی" است

سخنرانی در جمع پاسداران (تاکید بر رای به جمهوری اسلامی)
۲۸ اسفند ۱۳۵۷/ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
رفراندوم جمهوری اسلامی,
من خودم رایم "جمهوری اسلامی" است

در چند روز دیگر که رفراندم می‌شود، همه ما به حکومت اسلامی- یعنی به جمهوری اسلامی- رای بدهیم. من خودم رایم جمهوری اسلامی است و از همه آقایان تقاضا دارم که همین رای را بدهند. البته همه مختارند هر رایی را می‌خواهند بدهند لکن تقاضای من از ملت این است که همین رای را بدهند.